หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊บตี๋
อักษรล้านนา
ทุตี
เทียบอักษรไทย
[ทุบตี]
ความหมาย

ก.ทั้งทุบและตี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊บตี๋ (ทุตี)