หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊บ
อักษรล้านนา
ทุ,ทุบ
เทียบอักษรไทย
[ทุบ]
ความหมาย

ก.ใช้มือหรือสิ่งของตี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊บ (ทุ,ทุบ)