หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊ดเลือด
อักษรล้านนา
ทุดเลิอฯด
เทียบอักษรไทย
[ทุดเลือด]
ความหมาย

ก.ห้ามเลือด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊ดเลือด (ทุดเลิอฯด)