หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊ด
อักษรล้านนา
ทุด
เทียบอักษรไทย
[ทุด]
ความหมาย

ก.ระงับ,หยุด,ยั้ง; มักใช้กับการพยาบาล เช่น ตุ๊ดเลือด -ห้ามเลือด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊ด (ทุด)