หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊จ๋ก
อักษรล้านนา
ทุจ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุจก]
ความหมาย

น.ชูชกพราหมณ์ในมหาเวสสันดรชาดก; เต้สน์ตุ๊จ๋ก - เทศน์มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊จ๋ก (ทุจ฿กฯ)