หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊กข์แต๊ตุ๊กข์ว่า
อักษรล้านนา
ทุก์ขฯแท้ทุก์ขฯว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุกข์แท้ทุกข์ว่า]
ความหมาย

ว.ทุกข์เหลือเกิน,ทุกข์มาก; ตุ๊กล้ำ,ตุ๊กล้ำตุ๊กเหลือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์แต๊ตุ๊กข์ว่า (ทุก์ขฯแท้ทุก์ขฯว่าฯ)