หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊กข์เต๊าต๋าย
อักษรล้านนา
ทุก์ขฯเทั้าฯตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุกข์เท้าตาย]
ความหมาย

ว.ทุกข์ตลอดชีวิต,ทุกข์จนตาย,ในชีวิตนี้ไม่มีความสุขเลย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์เต๊าต๋าย (ทุก์ขฯเทั้าฯตายฯ)