หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊กข์ล้ำ
อักษรล้านนา
ทุก์ขฯลา
เทียบอักษรไทย
[ทุกข์ล้ำ]
ความหมาย

ดู... ตุ๊กแต๊ตุ๊กว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์ล้ำ (ทุก์ขฯลา)