หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊กข์ผาน
อักษรล้านนา
ทุก์ขฯผานฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุกข์ผาน]
ความหมาย

ก.ยากจนมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์ผาน (ทุก์ขฯผานฯ)