หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊กข์
อักษรล้านนา
ทุก์ขฯ
เทียบอักษรไทย
[ทุกข์]
ความหมาย

น.ทุกข์ - ความยากลำบาก, ความไม่สบายกายสบายใจ ว.ลำบาก,ยากจน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์ (ทุก์ขฯ)