หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ้มหลุ้ม
อักษรล้านนา
ตุ้มหุ้ลฯม
เทียบอักษรไทย
[ตุ้มหลุ้ม]
ความหมาย

ว๑.กระจุก,กลุ่ม,หมวดหมู่ ว๒.ลักษณะกลมป้อมขนาดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้มหลุ้ม (ตุ้มหุ้ลฯม)