หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ้นต๊อง
อักษรล้านนา
ทุ่รท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ทุ่นท้อง]
ความหมาย

ก.พอบรรเทาความหิว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้นต๊อง (ทุ่รท้อฯง)