หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ้น
อักษรล้านนา
ทุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ทุ่น]
ความหมาย

ก.นิ่ง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เสียหาย,สิ้นเปลืองน้อยลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ้น (ทุ่ร)