หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ่ย
อักษรล้านนา
ตุ่
เทียบอักษรไทย
[ตุ่ย]
ความหมาย

ว.ชนิดเดียวกัน,พิมพ์เดียวกัน,เหมือนกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่ย (ตุ่)