หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มเปา
อักษรล้านนา
ตุ่มเพัา
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มเพา]
ความหมาย

น.ปุ่มปมตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มเปา (ตุ่มเพัา)