หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มหุม
อักษรล้านนา
ตุ่มหุม
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มหุม]
ความหมาย

น.ตุ่มเรื้อรัง,แผลเรื้อรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มหุม (ตุ่มหุม)