หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตุ่มควาย
อักษรล้านนา
ตุ่มฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตุ่มฅวาย]
ความหมาย

น.ตุ่มที่ขึ้นตามหว่างขา เกิดขึ้นกับผู้ที่ขี่ควบบนหลังควายที่สกปรกและชื้นแฉะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่มควาย (ตุ่มฅวฯายฯ)