หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ่ม
อักษรล้านนา
ตุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ตุ่ม]
ความหมาย

น.ตุ่ม - เม็ดนูนๆที่ขึ้นตามผิวหนัง เช่น ตุ่มยุง ตุ่มเหงื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ่ม (ตุ่ม)