หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตื๋น
อักษรล้านนา
ตืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตืน]
ความหมาย

น.ต้นกระท้อน; บ่าตื๋น,บ่าต้อง ก็ว่า ก.ขึง,คลี่ออก; ดู...ตึ๋ง

ออกเสียงล้านนา
ตึ๋ง
อักษรล้านนา
ตึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตึง]
ความหมาย

ก.ขึง,คลี่ออก; เช่น ตึ๋งผ้าต๊วบ - ขึงผ้าห่ม ตื๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตื๋น (ตืนฯ)