หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตื๊นผ้าต๊วบ
อักษรล้านนา
ทื้นฯผ้าทวฯบ,--ทวฯ
เทียบอักษรไทย
[ทื้นผ้าทวบ]
ความหมาย

ก.คลี่ผ้าห่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตื๊นผ้าต๊วบ (ทื้นฯผ้าทวฯบ,--ทวฯ)