หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตื้อ
อักษรล้านนา
ตื้
เทียบอักษรไทย
[ตื้อ]
ความหมาย

น.จำนวน ๑๐๐ ล้าน หรือ ๑๐ โกฏิ = ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐, ว.ไม่ปลอดโปร่ง,คิดอะไรไม่ออก เช่น สมองตื้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตื้อ (ตื้)