หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตื่น
อักษรล้านนา
ตื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ตื่น]
ความหมาย

ก.ฟื้นจากหลับ,ไม่หลับ. แสดงอาการผิดปกติเพราะดีใจ ตกใจ ประหม่าแปลกใจ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตื่น (ตื่นฯ)