หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตือฅิง
อักษรล้านนา
ทืฅิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ทือฅิง]
ความหมาย

ก.อาการที่ผีเข้าสิงทางร่างกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตือฅิง (ทืฅิงฯ)