หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตือ
อักษรล้านนา
ทื
เทียบอักษรไทย
[ทือ]
ความหมาย

ก.ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตือ (ทื)