หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตืน
อักษรล้านนา
ทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ทืน]
ความหมาย

น.ทุน,ต้นทุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืน (ทืนฯ)