หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตืกเต๋า
อักษรล้านนา
ตืกฯเตัา
เทียบอักษรไทย
[ตืกเตา]
ความหมาย

ดู...แมงแสนตี๋น

ออกเสียงล้านนา
แมงแสนตี๋น
อักษรล้านนา
แมงฯแสนฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[แมงแสนตีน]
ความหมาย

น.กิ้งกือ ภาษาไทยถิ่นเหนือ มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ตืกต๋าว,ตืกเต๋า,แมงแสนตี๋น เป็นต้น แต่ ''แมงแสนตี๋น'' นิยมเรียกมากกว่าอย่างอื่น ด้วยเหตุที่กิ้งกือเป็นสัตว์ที่มีขามากนั่นเอง: กิ้งกือ หรือ แมงแสนตี๋น - เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีเปลือกตัวแข็ง ลำตัวยาว 2 ม.ม.-30 ซ.ม. แบ่งเป็นปล้องๆ ลูกกิ้งกือวัยอ่อนเหมือนแมลง มีเพียง 6 ขา เมื่อโตเต็มที่อาจมีได้ถึง 100-200 ปล้อง สามารถขดตัวให้เป็นวงกลมได้เมื่อถูกรบกวน มีขา 2 คู่ ต่อ 1 วงปล้อง ยกเว้นปล้องแรกไม่มีขา ปล้องที่ 2 ถึง 4 มีขาคู่เดียว กิ้งกือมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ กิ้งกือทำหน้าที่สลายเศษซากพืช ใบไม้ ลูกไม้ ให้กลายเป็นแร่ธาตุอาหาร กิ้งกือทำหน้าที่นี้มายาวนานหลายล้านปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืกเต๋า (ตืกฯเตัา)