หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตืกขอ
อักษรล้านนา
ตืกฯขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตืกขอ]
ความหมาย

น.พยาธิปากขอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืกขอ (ตืกฯขํอฯ)