หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตืกก๋ม
อักษรล้านนา
ตืกฯก฿ลฯม
เทียบอักษรไทย
[ตืกกลม]
ความหมาย

น.พยาธิตัวกลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืกก๋ม (ตืกฯก฿ลฯม)