หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตืก
อักษรล้านนา
ตืกฯ
เทียบอักษรไทย
[ตืก]
ความหมาย

น.ตืด,ตัวพยาธิในท้องคน สัตว์; ตั๋วต๊อง,ขี้ตืก,แป๊ว,ตืกแป๊ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตืก (ตืกฯ)