หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๋บ
อักษรล้านนา
ทึปฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึบ]
ความหมาย

ว.ทึบ,อึดอัด,ไม่ปลอดโปร่ง (ใช้ กับสถานที่); อึ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋บ (ทึปฯ)