หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๋ดเหมือง
อักษรล้านนา
ตึดฯเหิมฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตึดเหมือง]
ความหมาย

ก.ปิดกั้นลำเหมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ดเหมือง (ตึดฯเหิมฯอฯง)