หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๋ดฮูดัง
อักษรล้านนา
ตึดฯรูดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตึดรูดัง]
ความหมาย

ก.ปิดจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ดฮูดัง (ตึดฯรูดังฯ)