หน้าหลัก
ตึ๋ดหูตึ๋ดต๋า
ตึดฯหูตึดฯตา
[ตึดหูตึดตา]

ก.ปิดหูปิดตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ดหูตึ๋ดต๋า (ตึดฯหูตึดฯตา)