หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๋ดหูตึ๋ดต๋า
อักษรล้านนา
ตึดฯหูตึดฯตา
เทียบอักษรไทย
[ตึดหูตึดตา]
ความหมาย

ก.ปิดหูปิดตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ดหูตึ๋ดต๋า (ตึดฯหูตึดฯตา)