หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๋ดบวก
อักษรล้านนา
ตึดฯบวฯก
เทียบอักษรไทย
[ตึดบวก]
ความหมาย

ก.กั้นแอ่งน้ำ ดู...บวก

ออกเสียงล้านนา
บวก
อักษรล้านนา
บวฯก
เทียบอักษรไทย
[บวก]
ความหมาย

น๑.ปลัก,แอ่งน้ำ,ที่ที่เป็นแอ่งโคลน น๒.เครื่องหมาย"+" ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของการรวมกัน ก.กระทำการทางคณิตศาสตร์ โดยรวมจำนวนตั้งแต่ ๒ จำนวนขึ้นไปเข้าด้วยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ดบวก (ตึดฯบวฯก)