หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๋ด
อักษรล้านนา
ตึดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตึด]
ความหมาย

ก.ปิด,กั้น,ปิดกั้นอย่างแน่นหนา,จุกช่อง,อุด,ปก,คลุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ด (ตึดฯ)