หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๋ง
อักษรล้านนา
ตึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ตึง]
ความหมาย

ก.ขึง,คลี่ออก; เช่น ตึ๋งผ้าต๊วบ - ขึงผ้าห่ม ตื๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ง (ตึงฯ)