หน้าหลัก
ตึ๋ง
ตึงฯ
[ตึง]

ก.ขึง,คลี่ออก; เช่น ตึ๋งผ้าต๊วบ - ขึงผ้าห่ม ตื๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๋ง (ตึงฯ)