หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊ดปุ๋ด
อักษรล้านนา
ทึดฯปุด
เทียบอักษรไทย
[ทึดปุด]
ความหมาย

ก.กระชากให้ขาด,ดึงให้ขาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊ดปุ๋ด (ทึดฯปุด)