หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊ด
อักษรล้านนา
ทึดฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึด]
ความหมาย

ก.ดึง,กระชาก,ฉุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊ด (ทึดฯ)