หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊ง
อักษรล้านนา
ทึ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึ้ง]
ความหมาย

ก.ชัก,ดึง,สบัด,สลัดเพื่อให้สิ่งของที่ติดอยู่หลุดออกไป; สะปึ๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊ง (ทึ้งฯ)