หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กไหน
อักษรล้านนา
ทึกฯไหนฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึกไหน]
ความหมาย

ว.ถึงไหน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กไหน (ทึกฯไหนฯ)