หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กเก๊าตึ๊กป๋าย
อักษรล้านนา
ทึกฯเคั้าฯทึกฯปลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึกเค้าทึกปลาย]
ความหมาย

ว.ตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย,สุดต้นสุดปลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กเก๊าตึ๊กป๋าย (ทึกฯเคั้าฯทึกฯปลฯายฯ)