หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ๊กอี้
อักษรล้านนา
ทึกฯอี้
เทียบอักษรไทย
[ทึกอี้]
ความหมาย

ว.แค่นี้; ตึ๊กหนี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ๊กอี้ (ทึกฯอี้)