หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึ่งโนง
อักษรล้านนา
ตึ่งฯโน฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตึ่งโนง]
ความหมาย

น.ชื่อดนตรี(แห่) ชนิดหนึ่ง เครื่องดนตรีประกอบด้วย กลองแอว ตะหลดปด ฆ้อง ฉาบ ปี่แตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ่งโนง (ตึ่งฯโน฿งฯ)