หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึ่ง
อักษรล้านนา
ตึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตึ่ง]
ความหมาย

น.ตุมกาขาว - ไม้ยืนต้นทรงพุ่ม ขึ้นตามป่าทั่วไป ผลกลมเหมือนลูกบอล เปลือกแข็ง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ - ๖ ซ.ม. เมื่อสุกสีเหลืองสด กินไม่ได้ เรียก บ่าตึ่ง ก๑.เต่งตึง,โตขึ้น,พอง,บวม; เต้ง ก็ว่า ก๒.อาการที่ตาของผลไม้ เช่น น้อย หน่า ขยายออก แสดงว่าแก่จัดแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึ่ง (ตึ่งฯ)