หน้าหลัก
ตึง...ตึง...
ทึงฯ...ทึงฯ...
[ทึง...ทึง...]

สัน.ทั้ง...และ...เช่น ตึงขาวตึงดำ - ทั้งขาวและดำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึง...ตึง... (ทึงฯ...ทึงฯ...)