หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึง...ตึง...
อักษรล้านนา
ทึงฯ...ทึงฯ...
เทียบอักษรไทย
[ทึง...ทึง...]
ความหมาย

สัน.ทั้ง...และ...เช่น ตึงขาวตึงดำ - ทั้งขาวและดำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึง...ตึง... (ทึงฯ...ทึงฯ...)