หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงฮีบตึงฟั่ง
อักษรล้านนา
ทึงฯรีปฯทึงฯฟั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงรีบทึงฟั่ง]
ความหมาย

ว.ทั้งเร่งทั้งด่วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงฮีบตึงฟั่ง (ทึงฯรีปฯทึงฯฟั่งฯ)