หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงหละอ่อนตึงคนใหย่
อักษรล้านนา
ทึงฯหลฯะอ่อฯรทึงฯฅ฿นฯไห่ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทึงหละอ่อนทึงฅนใหย่]
ความหมาย

ว.ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหละอ่อนตึงคนใหย่ (ทึงฯหลฯะอ่อฯรทึงฯฅ฿นฯไห่ยฯ)