หน้าหลัก
ตึงหม๋ดตึงเสี้ยง
ทึงฯห฿มฯดทึงฯส้ยฯง
[ทึงหมดทึงเสี้ยง]

ว.ทั้งหมดทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหม๋ดตึงเสี้ยง (ทึงฯห฿มฯดทึงฯส้ยฯง)