หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงหม๋ดตึงเสี้ยง
อักษรล้านนา
ทึงฯห฿มฯดทึงฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[ทึงหมดทึงเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทั้งหมดทั้งสิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหม๋ดตึงเสี้ยง (ทึงฯห฿มฯดทึงฯส้ยฯง)