หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตึงหม๋ด
อักษรล้านนา
ทึงฯห฿มฯด
เทียบอักษรไทย
[ทึงหมด]
ความหมาย

ว.ทั้งหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหม๋ด (ทึงฯห฿มฯด)