หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตึงหมู่ตึงมวล
อักษรล้านนา
ทึงฯหู่ทึงฯมวฯล
เทียบอักษรไทย
[ทึงหมู่ทึงมวล]
ความหมาย

ดู...ตึงหมู่ตึงจุม

ออกเสียงล้านนา
ตึงหมู่ตึงจุม
อักษรล้านนา
ทึงฯหู่ทึงฯชุม
เทียบอักษรไทย
[ทึงหมู่ทึงชุม]
ความหมาย

น.ทั้งกลุ่ม,ทั้งหมู่,ทุกผู้ทุกคน,ทุกๆ ท่าน; ตึงหมู่ตึงมวน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตึงหมู่ตึงมวล (ทึงฯหู่ทึงฯมวฯล)